Zápis do MŠ Husitská na školní rok 2022/2023 – POZOR!!! Zápis se bude konat na ZŠ Nedvědova17

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HUSITSKÁ 19, OLOMOUC

Termín zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

Pondělí 2. května 2022 od 8:00 do 16:00 hod.

 

Upřednostňujeme k zaregistrování elektronickou přihlášku, kterou najdete na web stránkách MŠ Husitská 19, Olomouc.

Po jejím vygenerování vám bude zasláno na uvedený mail Registrační číslo, pod kterým bude od 17. 5. do 31. 5. 2022 zveřejněno přijetí vašeho dítěte na web stránkách a na Úřední desce mateřské školy.

Potřebné formuláře Žádost o přijetí do MŠ a Potvrzení od lékaře, které bude nutné doručit do mateřské školy v den zápisu 2. 5. 2022 od 8. 00 do 16.00 hod, budou součástí potvrzovacího mailu i na webových stránkách mateřské školy ke stažení.

 1. Počet volných míst od 1. 9. 2022 je 37.
 2. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.
 3. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.
 4. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
 5. Letošní zápis bude probíhat formou osobního kontaktu. Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách školy všechny potřebné formuláře včetně Žádosti o přijetí , Lékařské vyjádření a podrobné instrukce.

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 • zdravotní způsobilost dítěte (doloženo Lékařským vyjádřením)
 • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo Lékařským vyjádřením)
 • vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte pokud jsou indikovány

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, které se týká dětí, jež ke dni 31. 8. 2022 dovrší 5 let (narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017).

Podklady potřebné k zápisu:

 1. a) žádost o přijetí dítěte do MŠ
 2. b) rodný list dítěte
 3. c) doklad o místě trvalého pobytu popř. nájemní smlouvu o pobytu v Olomouci
 4. d) doložení řádného očkování dítěte (doloženo Lékařským vyjádřením)

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě – tj. na webových stránkách MŠ a na Úřední desce MŠ od 17. 5. do 31. 5. 2022. Rozhodnutí o přijetí dětí budou předány proti podpisu na informativní schůzce (datum schůzky bude včas upřesněn).

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou.

OČKOVÁNÍ

USTANOVENÍ § 34 ODST. 5 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA STANOVUJE, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a tím je Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost podrobit se pravidelnému očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví může MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

POKUD NENÍ DÍTĚ OČKOVÁNO, VYPLÝVÁ PŘÍMO ZE ZÁKONA, ŽE NEMŮŽE BÝT PŘIJATO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

(Netýká se dětí absolvujících povinné předškolní vzdělávání).

 

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSITSKÁ 19, OLOMOUC

Při přijímání dětí se postupuje v souladu se zákonnými kritérii, která vychází z § 34 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, druhá věta s různou účinností v platném znění a § 179 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

 1. Děti s bydlištěm* v Olomouci, které mají odklad školní docházky nebo které začnou ve školním roce 2022-2023 absolvovat povinné předškolní vzdělávání (tj. že dítě dosáhne šestého roku věku v době od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023)
 1. Děti s bydlištěm* v Olomouci, které k 31. 8. 2022 dovrší pátého roku věku
 1. Děti s bydlištěm* v Olomouci, které k 31. 8. 2022 dovrší čtvrtého roku věku
 1. Děti s bydlištěm* v Olomouci, které k 31. 8. 2022 dovrší třetího roku věku
 1. Děti s bydlištěm* v Olomouci, které k 31. 12. 2022 dovrší třetího roku věku
 1. Děti s bydlištěm* v Olomouci, které dovrší třetího roku věku v období od 1. 1. 2023 – 31. 8. 2023
 1. Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, budou přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším).
 1. Zvýhodňující kritérium: sourozenec již přijatého dítěte na MŠ Husitská 19 , Olomouc
 1. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (kromě dětí s povinnou předškolní docházkou)