SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17

příspěvková organizace

 

Mateřská škola Husitská 19, Olomouc

 

ROZHODNUTÍ

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace Mgr. Pavel Pala, rozhodl v souladu s § 34 odst. 2, odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b), odst.3 a 4 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 

DÍTĚ VEDENÉ POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM:

7 8 10 11 12 13 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32  33 34  35  37         
                   
                   

 

SE PŘIJÍMÁ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy Mgr. Pavla Paly, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Rozhodnutí vypraveno dne: 17. 5. 2021                                    Mgr. Pavel Pala v. r. ředitel školy