Informace pro rodiče – povinné předškolní vzdělávání

Školský zákon § 34

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li stanoveno jinak.

Nabývá účinnosti 1.1.2017.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (ŠZ § 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.